سعید حدیدی

مربی دانشکده فنی و مهندسی


نام: سعید حدیدی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: مربی

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
مهدسی برق الکترونیک
دانشگا صنعتی نوشیروانی بابل
ایران
1385